برندهای تولید بیسیم

برندهای تولید بیسیم

بیسیم در تمام دنیا به دو صورت بیسیم دستی و ثابت میباشد که معمولاً بیسیم دستی بنام بیسیم واکی تاکی و بیسیم ثابت بنام بیسیم خودرویی نام برده میشود.
بیسیم های مورد استفاده در ایران برای ارگانها و سازمان های دولتی در مراکز کنترل تجهیزات رادیویی ، اغلب بیسیم ثابت که امکان ارتباط بی سیم  با فرستنده مادر میباشد و برای پرسنل اداری این مراکز از بیسیم های دستی حرفه ای که قابلیت اتصال به شبکه مادر را دارند بهره برداری میکنند.
شهروندان و اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تنها و تنها میتوانند از بیسیم واکی تاکی مجاز که دارای مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی میباشد استفاده نمایند.

خرید ، فروش و بهره برداری از بیسیم های فاقد مجوز از سازمان تنظیم مقررات برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع میباشد.

برخی از بیسیم واکی تاکی مجاز در ایران که دارای مجوز از سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی میباشند عبارتند از :
خواندن
مجازات بیسیم های غیرمجاز
برندهای تجاری تولید بیسیم در جهان :