آرشیو فیلم

آرشیو فیلم آموزشی

نمایش فیلم آموزشی بیسیم واکی تاکی مجاز – معرفی ، راهنمای منو و استفاده انواع بیسیم واکی تاکی :

فیلم راهنمای راه اندازی بیسیم واکی تاکی مجاز موتوکام MOTOCOM MC555
( بزودی )

فیلم راهنمای راه اندازی بیسیم واکی تاکی مجاز موتوکام MOTOCOM MC666
( بزودی )

فیلم مقایسه بیسیم واکی تاکی مجاز TB LPD-320 , LPD-328
( بزودی )

فیلم ترفند بیسیم واکی تاکی مجاز Tanin GP-23
( بزودی )

بستن
مقایسه